Τι σημαίνει βλητική και τι εξετάζει?

Όπως είναι γνωστό η Βλητική όπλων (Ballistics), είναι η μελέτη των φαινομένων – μεγεθών που σχετίζονται με το όπλο και το φυσίγγιο που αυτό δέχεται και εμφανίζονται από το χρονικό εκείνο σημείο, που ο επικρουστήρας του όπλου κτυπά και πυροδοτεί το καψύλλιο του φυσιγγίου που
ευρίσκεται στη θαλάμη του, μέχρι το χρονικό σημείο που το εκτοξευθέν από το όπλο βλήμα (βολίδα
κ.λπ.) ή βλήματα (χόνδροι, ψήφοι κ.λπ.) του φυσιγγίου, προσκρούσουν, διατρήσουν, διαπεράσουν ένα στόχο (αντικείμενο, ανθρώπινο σώμα κ.λπ.), β) λάβει χώρα η τελική ακινητοποίησή τους και γ)
μελετηθούν – αναλυθούν οι επιδράσεις που προκλήθηκαν στο πληγέν αντικείμενο, ανθρώπινο
σώμα κ.ο.κ.

Διαιρείται σε:

 •  Εσωτερική Bλητική (Interior Ballistics).
 •  Εξωτερική Bλητική (Exterior Ballistics).
 •  Τελική Bλητική (Terminal Ballistics).

Υποδιαίρεση της Τελικής Βλητικής είναι η Τραυματική Βλητική (Wound Ballistics), η οποία και
αποτελεί ένα βασικό και εξειδικευμένο επιστημονικό αντικείμενο μελέτης.

α. Η Εσωτερική Βλητική, είναι η μελέτη των φαινομένων – μεγεθών από το χρονικό σημείο που ο
επικρουστήρας του όπλου κτυπά και πυροδοτεί το καψύλλιο του φυσιγγίου, μέχρι το χρονικό
σημείο που το βλήμα κ.λπ. του φυσιγγίου εξέρχεται του στομίου της κάννης του όπλου.

β. Η Εξωτερική Bλητική, είναι η μελέτη των φαινομένων – μεγεθών κίνησης του βλήματος από το
χρονικό σημείο της εξόδου του από το στόμιο της κάννης του όπλου, μέχρι το χρονικό σημείο
της πτώσης – τελικής ακινητοποίησης ή της πρόσκρουσής του σε ένα στόχο (αντικείμενο,
ανθρώπινο σώμα κ.λπ.).

γ. Η Τελική Bλητική, είναι η μελέτη των φαινομένων από το χρονικό σημείο της πρόσκρουσης,
διάτρησης, διαπέρασης ενός βλήματος σε ένα στόχο (αντικείμενο, ανθρώπινο σώμα κ.λπ.), έως
και του σημείου της τελικής ακινητοποίησής του και μελετά τις επιδράσεις που προκαλούνται
στο πληττόμενο αντικείμενο.

 • Υποδιαίρεση της Τελικής Βλητικής, είναι η Τραυματική Βλητική, η οποία μελετά τα φαινόμενα από το χρονικό σημείο της πρόσκρουσης, διάτρησης, διαπέρασης του βλήματος σε ένα ανθρώπινο σώμα, μέχρι το χρονικό σημείο της ακινητοποίησής του, είτε εντός αυτού,
  είτε μετά την έξοδό του από αυτό. Μελετά δηλαδή τις κινήσεις και τις επιδράσεις του βλήματος επί των ανθρωπίνων ιστών, ανάλογα με την πυκνότητα αυτών στο
  ανατομικό σημείο διέλευσής του, σε συνδυασμό με την παρεμβολή οργάνων, οστών,
  κ.λπ.

Τα θεμάτα που σχετίζονται με την τραυματική βλητική, χρήζουν διεπιστημονικής συνεργασίας
Ιατροδικαστών με λοιπούς Πραγματογνώμονες (Βαλλιστικούς, Χημικούς κ.ά.), ανάλογα με την
διερευνούμενη πράξη και πάντοτε σε συνδυασμό με τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης του
εξεταζόμενου κάθε φορά αντικειμένου.

Ειδικότερα Θέματα:

 • Βαλλιστική Εξέταση Όπλων και Λειτουργία αυτών.
 • Ακρίβεια των Βαλλιστικών Εξετάσεων – Ευαισθησία και Επαλήθευση Συγκριτικών Μεθόδων.
 • Βλητική Διερεύνηση και 3Δ Απεικονιστική Διερεύνηση – Αξιολόγηση Σκηνής Εγκλήματος.
 • Εντυπώματα πύλης Εισόδου – Εξόδου και Εποστρακισμός.
 • Διεύθυνση – Κατεύθυνση Βολής.
 • Απόρριψη των καλύκων.
 • Διασπορά – Κατανομή & Διατρητικότητα χόνδρων – ψήφων, κοινώς σκαγιών, συνεπεία
  πυροδότησης κυνηγετικών φυσιγγίων.
 • Κατάλοιπα Πυροβολισμών και Κατάλοιπα Πυρίτιδας.
 • Κράματα καλύκων – βολίδων κ.λπ. Οξείδωση – Διάβρωση.
 • Βάρος που απαιτείται για την πίεση της σκανδάλης.
 • Ακουστική των Πυροβολισμών – επίπεδα ηχητικής έντασης που παράγονται από τα πυροβόλα όπλα.
 • Τραυματική Βλητική – Ιστολογικές & Κυτταρικές Αλλοιώσεις.
 • Stopping Power – Ικανότητα κίνησης θανάσιμα τραυματισθέντα.
 • Διάτρηση του Δέρματος – ελάχιστες ταχύτητες που είναι απαραίτητες για να τρυπήσουν το δέρμα.
 • Αξιολόγηση Σημείων Εναπόθεσης Βιολογικών Υλικών – Αποτυπωμάτων σε συνάρτηση με την λειτουργία – χρήση συγκεκριμένου αντικειμένου.
 • Ίχνη Εργαλείων – Αναγνώριση Εντυπωμάτων, (δηλ. Ιχνών από: τριβή, τομή, κοπή, νύξη), που προκαλούνται με την χρήση διάφορων αντικειμένων επάνω σε μια πληγείσα επιφάνεια.
 • Εκρηκτικοί Μηχανισμοί Αξιολόγηση Ιχνών Εκρήξεων.
 • Αξιολόγηση Διαρρήξεων με εξέταση Ιχνών και Κλειδιών – Κλειδαριών, πλαισίων Θυρών, Θυρίδων κ.λπ.
 • Υπαγωγή Αντικειμένων στο Ν.2168/93 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς κ.ά.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και άλλων σχετικών διατάξεων.
 • Ανασύνθεση Σκηνής Εγκλήματος, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία και πειστήρια, κατ’ άρθρο 30, παρ. 7, του ΠΔ14/ 2001.